Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022 – 2023, další kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen vyhláškou MŠMT).

Čtyřleté studium je určeno pro žáky z 9. tříd základních škol, popřípadě starší uchazeče. Pro doplnění počtu míst v 1. ročníku 2022/2023 vyhlašuje ředitelka Obchodní akademie Neveklov další kolo přijímacího řízení pro obory:

Obchodní akademie se zaměřením na informatiku (63-41-M/02) - 10 volných míst
Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky (63-41-M/02) - 10 volných míst
Ekonomika a podnikání – Sportovní management (63-41-M/01) – 10 volných míst

Přihlášky je možné vytisknout z webových stránek školy, budou přijímány formou písemnou a doručením poštou nebo osobně. V přihlášce je nutné potvrzení prospěchu základní školou, pokud nebude přihláška potvrzena ředitelstvím základní školy, žádáme o přiložení ověřených kopií vysvědčení z obou uváděných ročníků docházky na ZŠ. Potvrzení lékařem o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme. V případě specifických poruch učení či změněné pracovní schopnosti žádáme o příslušný posudek.

Škola bude přijímat přihlášky od 6. května 2022 průběžně dle zájmu uchazečů a volné kapacity oborů.

Konečný termín 2. kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka Obchodní akademie Neveklov v souladu s platnými předpisy na čtvrtek 30. června 2022 pro všechny výše uvedené obory.
Z rozhodnutí ředitelky Obchodní akademie Neveklov se školní přijímací zkoušky (písemné, ústní)

N E K O N A J Í.

Kritéria pro přijetí platná pro všechny výše uvedené obory:

Na základě zaslané přihlášky a jejích příloh bude provedeno hodnocení prospěchu na ZŠ (průměr z vysvědčení ZŠ uváděných na přihlášce za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

Individuálně se budou posuzovat žáci se specifickými poruchami učení, případně se změněnou pracovní schopností.

Pořadí uchazečů bude zveřejněno dle výše uvedených předpisů.
Bližší informace budeme podávat telefonicky, emailem, popřípadě po předchozí dohodě přímo ve škole.
V Neveklově dne 3. května 2022

 

Mgr. Soňa Veisová, v. r.
ředitelka Obchodní akademie Neveklov