Školská rada

Školská rada

Vážení,

Na základě zákona č. 561/2004, § 167 Sb. byla na naší škole - Obchodní akademii Neveklov - ustavena ke dni 1. 1. 2006 školská rada.
Školská rada je orgán sdružující v poměrném počtu jmenovaného zástupce zřizovatele školy, voleného zástupce zákonných zástupců žáků či zletilých žáků a voleného zástupce pedagogických pracovníků.
Jedná se o orgán s velice rozsáhlými pravomocemi, a proto jeho působnost nelze brát na lehkou váhu. Školská rada se například vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a koncepčních záměrů školy, schvaluje výroční zprávu školy, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávaní žáků a školní řád, projednává návrh rozpočtu právnické osoby a inspekční zprávy České školní inspekce. Jedná se tedy o činnosti a ustanovení, jež se svým obsahem dotýkají jak zřizovatele, tak pedagogů a žáků. Její pravomoci pak blíže určuje zákon č. 561/2004, § 168 Sb.
Školská rada má tříleté funkční období, přičemž funkční období zástupce zákonných zástupců žáků a zletilých žáků může být kratší, vzhledem k ukončení školní docházky žáka.

Vzhledem k tomu, že školská rada má být orgánem pro Vás, uveřejňujeme tedy touto cestou zápisy z jejích jednání a žádáme Vás tímto o zasílání podnětů, připomínek a oznámení, jimiž by se měla školská rada v rozsahu jejích pravomocí dále zabývat, ať už se jedná o stížnosti či pozitivní rekce na činnosti konkrétních osob či poukázání na problémy v jiných oblastech týkající se činnosti a působení školy.

S pozdravem Vaše školská rada